کاربردهای دفترک

کاربرد های دفترک

هر جایی که در کسب و کار نیاز به ارائه می باشد دفترک کاربرد دارد:

  • ارائه بروشور فعالیت شرکت
  • کاتالوگ کنفرانس ها و همایش ها
  • فصل نامه های سازمان ها و شرکت ها
  • کاتالوگ محصولات و خدمات